ผลการสอบแข่งขันทางวิชาการคณิตศาสตร์นานาชาติ ม. ต้น (สาย 1 )ประจำปี พ.ศ.2556

ผลการสอบแข่งขันทางวิชาการคณิตศาสตร์นานาชาติ  ม. ต้น (สาย 1 )ประจำปี พ.ศ.2556

รางวัลเหรียญทอง

1. เด็กหญิงณัฐพันธุ์  ดาวนันท์
2. เด็กชายกันตพงศ์  สุจริตพงษ์พันธ์
3. เด็กหญิงภคจิรา  แม่นชัยภูมิ
4. เด็กชายสุภชัย  เกิดกล่ำ
5. เด็กชายวิมุมติสุข  ประคัลภากร
6. เด็กชายชยพล  สุทธิ
7. เด็กชายชนภัทร  คำวัง
8. เด็กชายเตชิษฐ์ หลิวบริบูรณ์กูล
9. เด็กชายสุรณัฎฐ์  เขยตุ้ย
10. นายธราพงษ์ เพียรสวรรค์
11. เด็กชายวรรธนะพงษ์  นฤบาล
12. เด็กหญิงพิรญาณ์  สวนยศ

รางวัลเหรียญเงิน

1. เด็กชายภูริพล  ดีอุด
2. เด็กหญิงสาธวี  พาใจธรรม
3. เด็กชายยศวรรธน์  รัตนวรากร
4. เด็กหญิงฤทัยรัตน์  วุฒิสาร
5. เด็กชายโชติสุรัชช์ สุธรรมารโรจน์
6. นายรัฐพงษ์  ผาแก้ว
7. เด็กชายสิทธิชัย  ยุตินันท์
8. เด็กชายนัฐพล  เขื่อนคำ
9. เด็กหญิงธนัญชนก  สินสกุลวิวัฒน์
10. เด็กหญิงสุมาริน  อัง
11. เด็กชายภัทรดนัย  คำรส
12. เด็กหญิงอสมาภรณ์  ไทยนอ
13. เด็กหญิงกชกร  ศรีอาคะ
14. นางสาวชนาธิป  ธนสารตั้งเจริญ
15. เด็กหญิงพิชามญช์  หน่อม๊อก
16. เด็กหญิงพิมพ์พรรณ เลาคำ
17. นางสาวศศินภา  ตระกูลอิ่น
18. นายณัชชานนท์  อิงคโชติวณิช
19. เด็กชายศิริวัฒน์  กอบกอง
20. เด็กหญิงชลณิชา  ทะภูมินทร์
21. เด็กหญิงเบญจวรรณ  ลือยศ
22. เด็กชายปิยวัฒน์  สิทธิวงศ์
23. เด็กหญิงณัฐวรรณ  พวงสุวรรณ์
24. เด็กชายวสิษฐ์พล  ไถ่ประยูร
25. เด็กชายกษิฐิ์เดช  อมรทิพย์วงศ์
26. เด็กหญิงกชพรรณ  คำลือมี
27. นายจิระภัทร  อุดคำเที่ยง

รางวัลเหรียญทองแดง

1. เด็กหญิงณัฐฌา  สุขสันต์ศิริกุล
2. เด็กหญิงปรินทร  ธนสารตั้งเจริญ
3. เด็กหญิงชนาพร  ชะนะ
4. เด็กชายปิยวัฒน์  นันธิสิงห์
5. เด็กหญิงณิชกมล  มณีวัฒนเศรษฐ์
6. เด็กหญิงกัญญ์วรา  ใจบุญ
7. เด็กชายจิรภัทร  หลงสมบุญ
8. เด็กหญิงฉันท์ชนก  ดวงตา
9. เด็กชายคุณานนท์  ทองศิริ
10. เด็กหญิงกุลวรา  ไชยวิโน
11. เด็กหญิงพุธิตา  ตันติตระการวัฒนา
12. เด็กชายตราภูมิ  ตันตระเสถียร
13. เด็กชายศีลวิสุทธิ์  ประคัลภากร
14. เด็กหญิงณัฐนรี  ฤชุโรจน์
15. เด็กหญิงพัชรินทร์  กันทะตา
16. เด็กหญิงมินชริสา  พันหนูเทียน
17. เด็กหญิงธนภร  ธนัญญาภัฏ
18. เด็กชายภัตชนม์  เพ็ชร์กุล
19. นางสาวพิมพ์ชนก  เต็มสวัสดิ์
20. เด็กหญิงอนันญา  ปาจินะ
21. เด็กหญิงณัฎฐณิชา  เริงขวัญ
22. เด็กหญิงกชกร  คำสม
23. เด็กหญิงชัญญา  ศิริกันไชย
24. นายรัฐธรรมนูญ  สนนา
25. เด็กชายอนันตศักดิ์  น้ำเย็น
26. เด็กชายกฤตเมธ  ถาวงศ์
27. เด็กหญิงพิชามญช์  สมบัติ
28. เด็กหญิงยุชิรา จันทร์สุวรรณ
29. เด็กชายพาทิศ  ศรีบุรี
30. เด็กหญิงกนกพร  สิทธิสาร
31. เด็กชายณัฐชัย  โปมิน
32. เด็กชายโอบบุญ  ภักดีวรการ
33. เด็กหญิงธีรนาฏ  แก้วเทพ
34. เด็กหญิงกนกวรรณ ทะโปน
35. เด็กหญิงสุพิมนต์  ปันอ้าย
36. เด็กหญิงสุธีรัตน์  ศรีปัญญา

ผลการคัดเลือก คณิตศาสตร์นานาชาติ  ม. ต้น (สาย 2 )ประจำปี พ.ศ.2556
1. นายภควัฒน์  เกตุวัง

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s