ร่างขอบเขตของงาน (TOR) สำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบ ๓๒๔ล./๕๕ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

 

ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)
๑. ความเป็นมา 
เนื่องด้วยโรงเรียนสตรีศรีน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗ (แพร่ น่าน) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ปัจจุบันเป็นโรงเรียน สหศึกษา สอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ มีนักเรียนทั้งหมด ๒,๙๕๘ คน จำนวนบุคลากรทั้งหมด ๑๙๓ คน โรงเรียนมีข้อจำกัดในเรื่องสถานที่คับแคบมีห้องเรียนไม่เพียงพอกับจำนวนนักเรียน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ได้พิจารณาถึงความจำเป็นและได้จัดสรรงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ๓๒๔ ล. / ๕๕ ให้แก่โรงเรียนสตรีศรีน่าน ในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ และผูกพันปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ประเภทงบลงทุนค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง อาคารเรียนแบบ๓๒๔ ล. / ๕๕ จำนวน ๑ หลัง วงเงินที่จัดสรรให้เป็นค่าก่อสร้างจำนวน ๒๒,๒๓๔,๐๐๐ บาท (ยี่สิบสี่ล้านสองแสนสามหมื่นสี่พันบาทถ้วน) และคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ๓๒๔ ล. / ๕๕ ของโรงเรียนสตรีศรีน่าน ได้ประมาณราคากลางในการก่อสร้าง เป็นเงินจำนวน ๒๘,๙๗๒,๐๐๐ บาท (ยี่สิบแปดล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน) เพื่อใช้ในการก่อสร้างดังกล่าว
๒. วัตถุประสงค์ 
๑. เพื่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่เพิ่มเติม
๒. เพื่อแก้ปัญหาห้องเรียนไม่เพียงพอ
๓. เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน
๓. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
๓.๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
๓.๒ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
๓.๓ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๘
๓.๔ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๔. แบบรูปรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะ 
รายละเอียดตามเอกสารแนบ
๕. ระยะเวลาดำเนินการ 
ไม่เกิน ๔๐๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง
๖. ระยะเวลาส่งมอบของหรืองาน 
จำนวนงวดในการส่งมอบ ๑๒ งวด
งวดที่ ๑ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน เมื่อผู้รับจ้างปรับพื้นที่บริเวณก่อสร้าง ทำการตอกเสาเข็ม เทคอนกรีตฐานราก ทั้งหมดแล้วเสร็จ ติดตั้งเสา อย่างน้อยถึงระดับชั้นที่ ๒ เสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปรายการ ให้แล้วเสร็จภายใน ๕๐ วัน
งวดที่ ๒ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน เมื่อผู้รับจ้างทำการก่อสร้างงานโครงสร้าง ค.ส.ล. เสาตอม่อ คาน พื้น ค.ส.ล.ระดับชั้นล่างทั้งหมด ปูพื้นสำเร็จรูป (ยกเว้นเทคอนกรีตทับหน้า) ทางเท้ารอบอาคารเสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปรายการ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน
งวดที่ ๓ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน เมื่อผู้รับทำการเทคอนกรีตทับหน้าพื้นชั้นล่าง และก่อสร้างงานโครงสร้าง ค.ส.ล. เสา คาน – พื้นระเบียง พื้นกันสาด บันได ค.ส.ล. ระดับชั้นที่ ๒ (ยกเว้นปูพื้นที่สำเร็จรูป) เสร็จเรียบร้อยตามรูปแบบรายการ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน
งวดที่ ๔ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน เมื่อผู้รับจ้างทำการก่อสร้างงานโครงสร้าง ค.ส.ล. เสา คาน-พื้น ระเบียง กันสาด บันได ค.ส.ล. ระดับชั้นที่ ๓ ปูพื้นสำเร็จรูป พร้อมเทคอนกรีตทับหน้าชั้นที่ ๒ เสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปรายการ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน
งวดที่ ๕ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน เมื่อผู้รับจ้างทำการก่อสร้างงานโครงสร้าง ค.ส.ล. เสา คาน พื้น บันได ค.ส.ล.ระดับชั้นที่ ๔ ปูพื้นสำเร็จรูป พร้อมเทคอนกรีตทับหน้าชั้นที่ ๓ เสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปรายการ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน
งวดที่ ๖ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน เมื่อผู้รับจ้างทำการก่อสร้างงานโครงสร้าง ค.ส.ล. ทั้งหมดแล้วเสร็จ ถึงระดับหัวเสารับโครงหลังคา ปูพื้นสำเร็จรูป พร้อมเทคอนกรีตทับหน้าชั้นที่ ๔ เสร็จเรียบร้อยตามรูปแบบรายการ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน
งวดที่ ๗ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน เมื่อผู้รับจ้างติดตั้งโครงหลังคา ก่อผนัง ทำคานทับหลัง ก่อบล็อกช่องแสงเหนือประตู – หน้าต่างชั้นที่ ๑ และชั้นที่ ๒ เสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปรายการ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน
งวดที่ ๘ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน เมื่อผู้รับจ้างติดตั้งระบบแปสำเร็จรูป มุงหลังคากระเบื้องลอนคู่พร้อมอุปกรณ์ ติดตั้งไม้เชิงชาย ก่อผนัง ทำคานทับหลังก่อบล๊อคช่องแสงเหนือประตู ? หน้าต่างชั้นที่ ๓ และชั้นที่ ๔ เสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปรายการ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน
งวดที่ ๙ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน เมื่อผู้รับจ้างติดตั้งวงกบประตู – วงกบหน้าต่างทั้งหมด (ยกเว้นผนังและประตูสำเร็จรูปห้องน้ำ – ส้วม ) ฉาบปูนผนังและโครงส้ราง ค.ส.ล ภายในชั้นที่ ๒ ชั้นที่ ๓ และชั้นที่ ๔ เสร็จเรียบร้อยตามรูปแบบรายการ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน
งวดที่ ๑๐ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน เมื่อผู้รับจ้างฉาบปูนเสร็จทั้งหมด ทำฝ้าเพดานใต้หลังคาชั้นบนทั้งหมด ปูกระเบื้อง ห้องน้ำห้องส้วม เดินท่อส้วม ท่อน้ำทิ้งต่อออกไปยังช่องท่อด้านนอก ทำผิวพื้นระเบียง ทางเดิน บันได – ชานพัก เสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปรายการ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน
งวดที่ ๑๑ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน เมื่อผู้รับจ้างติดตั้งบานประตู – หน้าต่าง – ช่องแสงทั้งหมด(ยกเว้นลูกฟักกระจกหน้าต่าง) เดินสายไฟภายในทั้งหมด (ยกเว้นอุปกรณ์ไฟฟ้า) ติดตั้งสุขภัณฑ์ภายในห้องน้ำ – ส้วมทั้งหมด ติดผนังและประตูสำเร็จรูปห้องน้ำ – ส้วมทั้งหมด ทำฝ้าห้องน้ำ ฝ้าใต้ห้องน้ำ ทำผิวพื้นบันใด – ชานพัก ราวบันได ราวระเบียง เสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปรายการ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน
งวดสุดท้าย เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมด ให้แล้วเสร็จตามสัญญา
๗. วงเงินในการจัดหา 
เงินงบประมาณโครงการ ๒๒,๒๓๔,๐๐๐.๐๐ บาท
ราคากลางงานก่อสร้าง ๒๘,๙๗๒,๐๐๐.๐๐ บาท
๘. สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม และส่งข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็น 
สามารถส่งข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ วิจารณ์ เกี่ยวกับร่างขอบเขตของงานนี้ได้ที่
สถานที่ติดต่อ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ๒๒๖/๒๔ ถ.มะโน ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน ๕๕๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๕๔๗๗๑๔๘๓
โทรสาร ๐๕๔๗๗๓๐๗๙
เว็บไซต์ http://www.srinan.ac.th
สาธารณชนที่ต้องการเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็น ต้องเปิดเผยชื่อและที่อยู่ของผู้ให้ข้อเสนอแนะวิจารณ์ หรือมีความเห็นด้วย
๙. หมายเหตุ

ดาวน์โหลดที่นี่

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s